İhale İlanı 
T.C
BAHÇE KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
 
 
OSMANİYE - BAHÇE İlçesi 15 Köyü  Köy içi yolları kilitli parke  yapımı  İşi   (ANAHTAR       TESLİMİ)
1.İdarenin :
a ) Adresi                                      : Bahçe Hükümet Konağı
b ) Telefon-Faks Numarası           : 0328  861 22 20
c ) Elektronik Posta Adresi            :
2.İhale Konusu Yapım İşinin             :
      a ) Niteliği, Türü ve Miktarı           :   Kilitli parke yol  yapımı
    b ) Yapılacağı Yer                            : 15 Köy
      c ) İşe Başlama Tarihi                    :
      d ) İşin Süresi                                 : 60 gün
3. İhalenin :
      a ) Yapılacağı Yer                          : Bahçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu
      b ) Tarihi-Saati                               18./02/2019  -     14.30
4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine  göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. İhale durum  belge.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9.İş Deneyim belgesi
5.Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütname
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Bahçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 500.00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler ihale saatinde Bahçe Kaymakamlığı Toplantı salonunda verilebilecektir.
9. İstekliler 3.000.00 Tl   geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerliliği ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Birliğimiz 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine tabidir.
12.Birliğimiz İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İLAN OLUNUR.
 
 
                                                                                                                           İDARE YETKİLİSİ
 
                                                                                                                             Müfit GÜLTEKİN
                                                                                                                                  Kaymakam 
                                                                                                                               Birlik Başkanı